ایّام فاطمیّه تسلیت باد نام گیاهان ومیوه هایی که در قرآن آمده است - گروه قرآن -دینی- عربی
سفارش تبلیغ
صبانام گیاهان ومیوه هایی که در قرآن آمده است - گروه قرآن -دینی- عربی

   

(فرستاده شده توسط همکار گرامی :خانم نور محمدی از مدرسه سمانه و نجمه)

نام گیاهان ومیوه هایی که در قرآن آمده است

اَتَل:شوره-گز                                       

اَعناب:انگورها

بَصَل:پیاز

حَب: دانه 

خَشَب :چوب

رُطَب: خرما

رُمان: انار

زَقوم: درختی در جهنم

زَنجبیل: ریشه نباتی

سنبله: خوشه گندم

شَجَر: درخت

ضَریح: خارخشک زهردار

طَلح: درخت موز

عدس: از حبوبات

عُرجون: چوب خوشه خرما

طَلع: شکوفه درخت خرما

عَصف: برگ خشک

فاکهه: میوه

فُوم: سیر

قَطمیر: پوسته درخت خرما

قِنو:خوشه خرما

مَعروشات: نوعی درخت

نَبات: روییدنی ها

نَجم: گیاه بی ساقه

نَخل: درخت خرما

نَقیر: شکافه هسته خرما

هَشیم: گیاه خشک نرم شده

وَرَقه: برگ درخت

یَقطین:کدو(بوته کدو) نویسنده » نصر » ساعت 6:19 عصر روز دوشنبه 89 آذر 15